Законодателството в областта на химикалите и опазването на околната среда се развива динамично и обхваща широк набор от промишлени и търговски дейности и компании, които поначало не са били регулирани или нямат опит в спазването на подобни изисквания. Крайните потребителите проявяват все по-голям интерес към съдържанието на опасни съставки в продуктите, които купуват и използват. Това изисква интензивен и прозрачен обмен на информация по веригата на доставки от производители през доставчици до търговци и рециклиращи компании, който е нормативно регламентиран чрез редица европейски регламенти в областта на химикалите, продуктите и отпадъците, приети в последните години. Проактивните действия, насочени към въвеждане на устойчиви модели на управление на околната среда е удачно бизнес решение, което в дългосрочен план е изгодно за всяка компания. При установени нарушения или значителни несъответствия с нормативните изисквания в областта на химикалите, дружествата и отговорните лица подлежат на санкциониране, а несъответстващите продукти могат да бъдат суспендирани или изтегляни от пазара, да имате проблеми с вноса на химикали и продукти извън ЕС или да се наложи да преустановите Вашата дейност вследствие на налагане на принудителни административни мерки от страна на компетентните и контролни органи.
ЕнвиПроАдвайс ЕООД може да Ви помогне при осигуряването на съответствие в следните области:
- Управление на химикалите;
- Превантивни инструменти (комплексни разрешителни, контрол на опасностите от големи аварии, безопасно съхранение на химикалите и предотвратяване и отстраняване на екологични щети);
- Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;
- Управление на отпадъците;
- Опазване на водите;
- Европейско и международно финансиране на реализацията на вашите проекти и програми.

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) оказва сериозно въздействие върху широк кръг от компании в различни сектори, в т.ч. дружества, които не поначало не възприемат себе си като извършващи дейности с химикали. Компаниите трябва да регистрират веществата, които произвеждат или внасят, да предоставят информация за идентифицираните опасности от химикалите чрез предоставяне на информационни листове за безопасност, както и да се съобразяват с изискванията за ограничаване и разрешаване за определени вещества, предизвикващи сериозно безпокойство за здравето и околната среда. Дружествата трябва да съхраняват в структуриран вид информацията, доказваща съответствието им с изискванията на Регламента REACH и прилагащото законодателство за продължителен период от време.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предлага следните услуги:

- Специализирани одити за идентифициране на ролята и задълженията и степента на регулаторно съответствие на компаниите с изискванията на REACH;
- Мониторинг на регулаторните процеси по оценка, разрешаване и ограничаване на опасни вещества;
- Изготвяне на доклади и препоръки за привеждане в съответствие с изискванията на REACH;
- Изготвяне на профил в REACH-IT платформата на Европейската Агенция по химикали;
- Изготвяне и подаване на технически досиета за регистрация на вещества по REACH;
- Комуникация с водещи регистранти, притежатели на данни и Европейската агенция по химикали за споделяне на данни за регистрация на вещества;
- Изключително представителство за целите на Регламент REACH;
- Изготвяне на оценка и доклад за безопасност на химично вещество съгласно Регламент REACH;
- Изготвяне на заявления за освобождаване от изискванията за регистрация, разрешаване и/или ограничаване на вещества по REACH за целите на отбраната;
- Изготвяне, валидиране и актуализиране на информационни листове за безопасност на български, английски, руски и немски език;
- Специализирано фирмено и индивидуално обучение за ръководни кадри и служители, отговорни за прилагането на Регламент REACH;
- Структуриране и поддръжка на информацията, в съответствие с чл. 36 от REACH удостоверяваща изпълнението на задълженията на компаниите;
- Изготвяне и подаване на нотификации за опасни вещества в изделия;
- Проучване, избор и комуникация с лаборатории за провеждане на изпитвания за целите на REACH;
- Изготвяне на анализи, становища и позиции по предложения за идентифициране и приоритизиране на особено опасни вещества за разрешаване и ограничаване по REACH;
- Съдействие при комуникацията с компетентни и контролни органи и др.


Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) гарантира, че опасностите и рисковете от употребата на химикалите са съобщени на работещите, професионалните и масовите потребители на разбираем език посредством етикетирането на химикалите. CLP изисква от производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата на вещества и смеси да ги класифицират, преди да ги пуснат на пазара. Всички доставчици на опасни вещества и смеси трябва предварително да ги етикетират и опаковат според изискванията на CLP.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя услуги по:
- Специализирани одити за идентифициране на ролята и задълженията и степента на регулаторно съответствие на компаниите с изискванията на CLP;
- Мониторинг на регулаторните процеси по хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества;
- Изготвяне на анализи, становища и позиции по предложения за хармонизиране на класификацията и етикетирането на вещества;
- Изготвяне на доклад и препоръки за постигане на съответствие с изискванията на Регламента;
- Класификация и етикетиране на химичните вещества и смеси;
- Изготвяне и подаване на нотификации за класификация и етикетиране на химични вещества;
- Специализирано обучение на лицата, отговорни за прилагането на Регламент CLP и на ръководството на компанията;
- Структуриране и поддръжка на информацията, доказваща съответствието им с изискванията на Регламента съгласно изискванията на националното законодателство;
- Съдействие при комуникацията с компетентни и контролни органи;
- Изготвяне и подаване на нотификации на опасни смеси към токсикологичните центрове и др.

Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидните продукти (BPR) регулира предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти чрез оценка и одобряване на техните активните съставки и разрешаване на продуктите, преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС. Одобряването на активни вещества се извършва на ниво ЕС, а последващото разрешаване на биоцидните продукти – на ниво държави членки или ЕС (разрешение на Съюза). От 1 септември 2015 г. на пазара на ЕС не могат да се предлагат биоциди, съдържащи, генериращи или състоящи се от съответното активно вещество, ако доставчикът на веществото или на продукта не е включен в списъка на доставчиците на активни вещества (списъка по член 95 на BPR) за предназначението и продуктовата група и, към който принадлежи продуктът.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предлага:

- Специализирани одити за идентифициране на ролята и задълженията и степента на регулаторно съответствие на компаниите с изискванията на BPR;
- Мониторинг на регулаторните процеси по одобряването на активни вещества и разрешаване на биоцидни продукти;
- Изготвяне на доклади и препоръки за изпълнение изискванията на CLP;
- Изготвяне и подаване на технически досиета за разрешаване на биоцидни продукти за България, за други държави или на ниво ЕС;
- Изготвяне и подаване на техническо досие за включване в списъка на доставчиците на активни вещества по чл. 95 от BPR;
- Специализирано обучение на лицата, отговорни за прилагането на Регламента и на ръководството на компанията;
- Структуриране и поддръжка на информацията, доказваща съответствието им с изискванията на Регламента съгласно изискванията на националното законодателство;
- Съдействие при комуникацията с компетентните и контролните органи и др.

Регламент (ЕС) 649/2012 за износа и вноса на опасни химикали е основният законодателен акт на ЕС за прилагане на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие (PIC) при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди. PIC Регламентът въвежда правила за предварително уведомяване, а в определени случаи и получаване на писмено съгласие за износа на определени опасни химикали и налага задължения на дружествата, които желаят да извършат внос и износ на тези химикали в държави извън ЕС/ЕИП, Регламентът ограничава износа на устойчивите органични замърсители в обхвата на Стокхолмската конвенция. Той има за цел да насърчава общата отговорност и сътрудничеството в международната търговия с опасни химикали, а също да защитава здравето на хората и околната среда, предоставяйки на развиващите се страни информация за това, как безопасно да съхраняват, транспортират, използват и обезвреждат опасните химикали.
ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя следните услуги:
- устни и писмени консултации по определяне обхвата и задълженията на дружествата по PIC и статуса на изнасяните и внасяните химикали;
- изготвяне на профил на дружеството в платформата e-PIC на Европейската Агенция по химикали;
- изготвяне и подаване на уведомления за износ на определени опасни вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия;
- изготвяне и подаване на годишни справки за износа и вноса на опасни химикали в обхвата на PIC и др.;

Регламент (ЕС) 2017/852 за живака обхваща целия жизнен цикъл на живака, в т.ч. под формата на живачни съединения и смеси на живака. Той допълва в голяма степен съществуващото законодателство на ЕС в областта на околната среда относно живака като:
- Забранява износа на живак и живачни съединения;
- Забранява производството, износа и вноса на широка гама продукти с добавен живак;
- Преустановява всички употреби на живачни катализатори и големи електроди в промишлените процеси;
- Намалява употребата и замърсяването от дентална амалгама, което е последното широко използване на живак в ЕС, и установяване на процес за оценка на осъществимостта на пълното отпадане от използването на живак в стоматологията;
- Ограничава бъдещи нови употреби на живак в промишлеността и в продуктите;
- Гарантира, че всички живачни отпадъци са третирани безопасно, стабилизирани в по-малко токсична форма и съхранявани в безопасни условия.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя услуги по:
- определяне на задълженията на дружествата и разработване на преходни мерки за привеждане в съотвествие с изискванията на Регламента за живака;
- извършване на инвентаризация, изготвяне на справки, структуриране и поддържане на информация и докладване на информация в обхвата на Регламента за живака;
- изготвяне на заявления за разрешаване вноса на живак и живачни смеси по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Регламента за живака;
- изготвяне на уведомления за производство на нов продукт с добавен живак или въвеждане на нов производствен процес с употребата на живак или живачни съединения по реда на ЗЗВВХВС;
- класификация на отпадъци с живак и идентифициране на допустимите дейности и приложимите мерки за междинно съхранение, транспортиране и обезвреждане на отпадъци, съдържащи живак и съединения на живака и др.

Устойчивите органични замърсители (УОЗ) са опасни химични вещества, като пестициди или промишлени химикали, които остават в околната среда, преминават по хранителната верига и излагат на опасност човешкото здраве и околната среда. Изключително характерно за УОЗ е, че те могат да се пренасят много надалеч от техния източник на произход и поради това представляват един истински световен проблем.
Регламент (ЕО) № 850/2004 (POPs) за устойчивите органични замърсители въвежда забрани, поетапно преустановяване във възможно най-кратки срокове или ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на УОЗ и определя правила за контрол на запасите, ограничаване на изпусканията и екологосъобразно управление на отпадъците от вещества, които съдържат УОЗ [в т.ч. диоксини и фурани; хексахлоробензен (HCB); полихлорирани бифенили (PCBs), пентахлоробензен (PeCB); и полициклични ароматични въглеводороди (PAHs).

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя писмени и устни консултации, помощ при идентифициране на задълженията и пропуските в прилагането, провеждане на инвентаризация, моделиране на емисиите от замърсителите, проучване и подбор на подходящи алтернативни заместители и адаптиране на производствените процеси и технологии с цел поетапна замяна и извеждане от употреба на тези опасни химикали.

Регламент (EO) № 648/2004 относно детергентите определя правила и задължения за пускането на пазара на детергенти и на повърхностноактивни вещества (ПАВ), предназначени да влязат в състава на детергенти, свързани с:
- биоразградимостта на ПАВ за детергенти;
- ограничаване или забрана за употреба на ПАВ по причини, свързани с биоразградимостта;
- ограничаване употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и детергенти за автоматични съдомиялни машини;
- допълнително етикетиране на детергентите, включително и за ароматите, които могат да предизвикат алергия;
- поддържане и докладване на информация от производителите, в т.ч. вносителите, преопаковчиците и ребрандърите на детергенти и ПАВ към компетентните органи и медицинския персонал на държавите-членки.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя консултантски услуги и подпомага производителите, вносителите и дистрибуторите на детергенти и ПАВ за детергенти, при определяне на задълженията и изпълнение изискванията на Регламента и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, в съответствие с Указанията на МОСВ за извършване на контрол.

Безопасното съхранение на химичните вещества и смеси е една от основните задачи на операторите на предприятия и/или съоръжения, на чиято територия са налични опасни химикали и има за цел да осигури защита на живота и здравето на хората и опазване на околната среда. Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя писмени и устни консултации и изготвя комплексни оценки и доклади за безопасността на съхранението на химикалите.

ПРЕВАНТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии е основният инструмент на ЕС (IED) за контрол на емисиите на замърсители от дейността на промишлени инсталации и внедряване на най-добрите налични техники (НДНТ). Директивата е транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
ЕнвиПроАдвайс ЕООД подпомага операторите в процеса на подготовка на документация и провеждане на административните процедури за издаване на комплексни разрешителни и провеждането на обществени консултации. Екипът ни оказва съдействие:
- при комуникацията с компетентни и контролни органи;
- изготвяне на заявления и документация за издаване, преразглеждане, актуализация и изменение на комплексни разрешителни;
- оценка на съответствието на избраната техника със заключенията за НДНТ и избор на конкретна НДНТ;
- математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в атмосферния въздух и водите и на последствията от възникване на промишлени аварии и инциденти с опасни химикали.


Директивата 2012/18/ЕС (Seveso III) е транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, има за цел предотвратяването на големи аварии, включващи опасни вещества.
Директивата обхваща предприятия, в които могат да присъстват опасни вещества (например по време на преработка или съхранение) в количества, надвишаващи определен „рисков“ праг. Например, като следствие на последните промени в законодателството складове, съдържащи големи количества домашна белина, попадат в обхвата на това законодателство.
В зависимост от количеството на наличните опасни вещества, предприятията се категоризират с нисък и висок рисков потенциал, като последните подлежат на по-строга регулация.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя услуги по:

- Специализирани комплексни одити за оценка на съответствието на компаниите с нормативните изисквания, вкл. и изискванията за безопасно съхранение и пожарна и аварийна безопасност; - Изготвяне на доклади и препоръки за постигане на съответствие; - Изготвяне на класификация на предприятия и съоръжения с рисков потенциал за голяма авария; - Моделиране и оценка на риска и последствията от възникване на големи аварии; - Изготвяне на документация по Глава 7, Раздел I на ЗООС, вкл. координирани или общи административни процедури (доклад за безопасност, доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, Система за управление на мерките за безопасност, вътрешен авариен план и др.); - Специализирано обучение на лицата, отговорни за прилагането на Директивата и на ръководството на компанията; - Структуриране и поддръжка на информацията, доказваща съответствието с изискванията на националното законодателство; - Съдействие при комуникацията с компетентни и контролни органи и др.

Проблемът със старите замърсявания е един от най-тежките за разрешаване екологични проблеми поради разнообразието на замърсяванията по произход и вид, както и заради широкото им разпространение на територията на цялата страна.
Обхватът на понятието “стари замърсявания” има много аспекти – правни, икономически, здравни, екологични, технически и пр. Най-общо, старите замърсявания се идентифицират чрез изменения в качеството на компонентите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна) до степен, водеща до риск за човешкото здраве.
Със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и наредбите към него се урежда отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети при спазване на принципа "замърсителят плаща" и на принципа на устойчиво развитие.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя услуги по изготвяне и оценка на документация по приложимото законодателство.

ЕО, ОВОС И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ОСВ)

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на набор от инвестиционни предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Eкологичната оценка се прилага за широк кръг от обществени планове и програми (например тези за земеползване и устройство на територията, транспорт, енергетиката, отпадъците, селско стопанство и т.н.).
Плановете и програмите по смисъла на Директивата за ЕО трябва да бъдат изготвени или приети от орган (на национално, регионално или местно равнище) и да бъдат изисквани от законодателни, регулаторни или административни разпоредби.

Двете директиви са транспонирани в глава шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предлага следните услуги: - Извършване на предпроектни проучвания и анализи в сферата на устройството на територията и опазването на околната среда.
- Изготвяне на пътни карти и сценарии за реализация на инвестиционни предложения, съобразно въведените със законодателството регулаторни режими в инвестиционния строителен процес (устройствено планиране, инвестиционното проектиране и строителство);
- Проучвания и консултиране в областта на устройството на територията във връзка с прилагане на Закона за устройството на територията и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи процедурите по промяна на предназначението на поземлени имоти, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството.
- Подпомагане на възложителя в процеса на устройствено планиране – съставяне на задания за проекти на устройствени планове, съдържащи обосновка на необходимостта от изработването на плановете, определяне на териториалния обхват на плановете, сроковете и етапите за изработване.
- Консултиране в областта на околната среда във връзка с прилагане на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове. Проучвания на възможностите за реализация на планове, програми и инвестиционни предложения при интегриране на предвижданията по отношение на околната среда и в съответствие с принципа на устойчиво развитие.
- Анализиране на приложими процедури за планове и програми, консултации за начина на провеждане на процедурите, съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
- Анализиране на приложими процедури за инвестиционни предложения, консултации за начина на провеждане на процедурите, съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения.
Подпомагане на възложителя при провеждане на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС:

Екологична оценка на планове и програми - Изготвяне на: уведомления за планове и програми; искания за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка; доклади по наблюдението и контрола при прилагането на плановете/програмите, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда и човешкото здраве, с периодичността, определена в становището по ЕО или решението за преценяване на необходимостта от ЕО.
Оценка на въздействието върху околната среда - Изготвяне на: уведомления за инвестиционни предложения; искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

С цел опазване чистотата на водните обекти, в които се заустват отпадъчни води и създаване на благоприятни условия за нормално развитие на водните екосистеми, българското законодателство изисква издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води за обекти в процес на проектиране и/или строителство и за съществуващи обекти. С разрешителните се определят места за собствен мониторинг и честота на пробовземане и индивидуални емисионни ограничения на всички характерни показатели на отпадъчните води.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предоставя услуги по:
- Изготвяне и оценка на документация и заявления за издаване на разрешителни;
- Изготвяне на становища/консултации във връзка с изискванията на законодателството по водите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Част от задълженията на компаниите, които генерират отпадъци е да определят статута на отпадъка си, както и да класифицират отпадъците, които се образуват при дейността им.
Фирмите, които възнамеряват да извършват дейности с отпадъци трябва да кандидатстват за разрешения и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предлага следните услуги:

- Изготвяне и оценка на документация и становища по класификация на отпадъците, статус за край на отпадъка и страничен продукт, заявления и документация за издаване на разрешения и регистрация на дейности с отпадъци по ЗУО;
- Класификация на отпадъците според изискванията на Директивата Seveso III за класификация на предприятия и съоръжения с рисков потенциал за голяма авария и др..

ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНРОДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и условия. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на ЕнвиПроАдвайс ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.
Консултацията преминава през следните етапи:
1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.
Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД предлага следните услуги:
- Предоставяне на актуална информация относно възможностите за финансиране по различни програми и проекти и сроковете за кандидатстване по тях;
- Консултации и подготовка на документация за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско и международно финансиране;
- Проучване на възможности за финансиране на проекти;
- Преглед на вече подготвени проектни предложения за съответствие с условията за кандидатстване;
- Подготовка на институционални, социално-икономически, SWOT и др. вид анализи.