Oбучителен семинар - 22.05.2023г., 10:00ч ., - Webex

ЕнвиПроАдвайс ЕООД, организира обучителен семинар относно „Новости в прилагане на законодателството по химикали- изменения на Регламентите REACH и CLP“.

Дата на провеждане: 22.05.2023 г.
Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.
...

Прочети още 


Портал за обществени консултации

Порталът за обществени консултации има за цел да насърчи сътрудничеството между граждани, бизнес и неправителствени организации и експерти в държавните институции при формулирането на политиките и разработването на законите. Порталът е основно място за достъп до разнообразна информация за планираните промени в политиките на Република България.

Прочети още 

Европейска Агенция по химикали

Помага на компаниите да спазват законодателството на ЕС в областта на химичните вещества или биоцидите: Регламента REACH Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) Регламента за биоцидите (BPR) Регламента за предварително обосновано съгласие (PIC). Сътрудничи си с международни организации и заинтересовани лица за насърчаване на безопасната употреба на химикали Предоставя информация за химикалите и безопасната им употреба чрез уникална безплатна база данни Работи с Европейската комисия и правителствата на страните от ЕС за определяне на веществата, които пораждат загриженост, и взема решения за управление на риска на равнище ЕС Насърчава иновациите в химическата промишленост чрез замяна на веществата, които предизвикват загриженост.

Прочети още 

ЕнвиПроАдвайс ЕООД.

 ЕнвиПроАдвайс ЕООД
ул. „Г. Вашингтон“ № 13, ет. 3
гр. София
  +359888 665458
 office (at) epadvice (dot) net

Следвайте ни:


2024 © - Powered by  Vasilev.
IT Consulting Services