Енви Про Адвайс

Нашият екип се състои от водещи експерти с дългогодишна практика и регулаторен опит на национално, европейско и международно равнище и солидна експертиза в областта на екологията, химичното инженерство, химията, физиката, биотехнологията, токсикологията, екотоксикологията и др. Интересите ни са в съзвучие с тези на нашите клиенти и са насочени към оптимизиране на работните процеси и внедряване на добри практики и устойчиви управленски модели за безопасно управление на ХИМИКАЛИТЕ и свързаното законодателство в областта на ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД, контрола на емисиите във ВОДИ, ПОЧВИ И ВЪЗДУХ, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ и много други. Специализирани сме в разрешаването на сложни казуси и оптимално съвместяване на административни процедури.

Място за снимки и резюме

• Подпомагаме своите клиенти при планирането и реализацията на инвестиционни и стратегически проекти, засягащи прилагането на екологичното законодателство и правото в областта на химикалите. Изготвяме анализи, оценки и позиции във връзка с нови законодателни инициативи в областта на химикалите, устойчивото развитие и опазване на околната среда.
• Оказваме подкрепа при изготвянето на техническа документация, идентифициране на проблемни области и намиране на оптимални решения за привеждане на операторите в съответствие с приложимата нормативна уредба. Предоставяме специализирана консултантска помощ и експертни съвети по технически или професионални въпроси по всички аспекти на безопасното управление на химикалите и предотвратяването и контрола на промишленото замърсяване - от нормативните изисквания и съвременните насоки за прилагане, през добрите практики и доброволните инструменти, до иновативния подход при избора на подходящи решения.
• Подпомагаме компаниите при определяне на техните права и задължения и избора на подходящи технически, управленски и организационни мерки за устойчива употреба по химикалите в рамките на техния жизнен цикъл.
• Предоставяме подкрепа за разрешаване на сложни казуси по прилагане на административните процедури и намиране на оптимални решения за успешната реализация на инвестиционни и стратегически проекти.
• Подпомагаме компаниите, секторните организации и държавните и научните институции чрез изготвяне на експертни становища, указания, рамкови позиции, институционални, социално-икономически и SWOT анализи, оценки на въздействието, бизнес планове, проекти на нормативни актове и стратегически документи.
• Предоставяме консултации и подготвяме документация за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско и международно финансиране.
• Организираме фирмени и секторни обучения и тематични семинари с практическа насоченост.
• Извършваме специализирани и технически езикови преводи от и на английски, немски и руски език.
• Предоставяме абонаментни услуги и юридически и финансови консултации по приложимото законодателство.

Отговорни и опитни сме и предлагаме високо качество на услугите и ангажираност в решаване на сложни казуси и комплексни задания.
Работим за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти и техните екипи.
Разбираме вашите нужди и говорим вашия език, ориентирани сме към формулиране на устойчиви и гъвкави решения.
Дългогодишният регулаторен опит и практика и задълбоченото познаване и комплексния подход в прилагането на законодателството в областта на химикалите и опазването на околната среда, съчетани с ясната представа за нуждите на клиентите, гарантират намирането на устойчиви решения за бизнеса с грижа за околната среда.

• С ВНИМАНИЕ и индивидуален подход към всеки клиент и поставения от него въпрос.
• ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБРАТНА И ПОСЛЕДВАЩА ВРЪЗКА – всяко запитване, постъпило по телефон или имейл, се обработва и получава своя отговор. След като веднъж сте се свързали с нас, ние ще продължим да Ви държим информирани за новостите в сферата на Вашите интереси.
• ТОЧНОСТ – информацията, която предоставяме, чрез нашата интернет страница или в лична консултация се базира на официални източници и документи и добри практики. Информацията, която предоставяме е актуална, като ежедневно следим за промени и нови тенденции.
• ОТГОВОРНОСТ – знаем, че очакванията към нашата работа са големи, и че най-важното е да гарантираме Вашите интереси, затова поемаме само ангажименти, които можем да изпълним.
• КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – осъзнаваме, че опазването на поверителността на предоставената от Вас бизнес информация е абсолютен приоритет и поемаме тази отговорност.
• ЕКСПЕРТИЗА – за да предоставим всички необходими услуги на клиентите си качествено и в срок, работим с партньори, на които можем да се доверим.
• УСЪРДИЕ – вярваме, че усърдната работа е сред значимите фактори за успеха на един бизнес и затова влагаме много енергия, старание и упоритост в това, което вършим.
• ПАРТНЬОРСТВО С ИНСТИТУЦИИТЕ – познавайки отблизо Вашите проблеми и нуждите на клиентите, ние можем да бъдем обратната връзка и коректив, нужен на институциите за оптимизиране на правилата и процедурите.
• Осигуряваме на нашите клиенти ангажираност, поверителност и качество на достъпна цена.